Esitan võlanõude inkassosse

  • Kasutajatugi: +372 681 4402

Võlausaldaja

Andmed võlausaldaja kohta

Võlgnik

Andmed võlgniku kohta

Nõue

Andmed nõude kohta

Kinnita ja saada

Esitatud andmete kinnitamine

Üldinfo

Inkassomenetluse alustamiseks tuleb Teil sisestada andmed Võlgniku ning teie kui Võlausaldaja kohta. Lisaks tuleb teil esitada Võlanõuet tõendavate dokumentide koopiad.

Võlanõude edastamise ning lepingutingimuste kinnitamisega e-inkasso keskkonnas on Klient andnud nõusoleku sissenõudmistoimingute alustamiseks Julianus Inkasso poolt, esitatatud andmete alusel Kliendi kasuks. Klient kinnitab, et edastatud Võlanõue on seaduslik, põhjendatud ja kehtiv ning kõik esitatud andmed Võlanõude ja selle aluseks olevate dokumentide kohta on tõesed ja täielikud.

Võlanõude menetlusse võtmisele eelnevalt teostab Julianus Inkasso Võlanõude alusdokumentide ja Võlgniku varalise seisu analüüsi, teatades menetlustoimingute alustamisest Kliendile e-kirja teel. Julianuse poolt menetlustoimingute alustamise teate saatmisega Kliendile, loetakse Leping Poolte vahel sõlmituks.

Hinnakiri

Võlgade kohtueelsel sissenõudmisel töötame tulemustasu põhimõttel. Tasu arvestame vaid juhul, kui nõudesse toimub laekumine.
1. Teenustasu protsent põhinõude laekumiselt: 15%
2. Teenustasu protsent viivise laekumiselt: 50%

Julianus Inkasso jätab endale õiguse rakendada hinnakirjast erinevaid protsente sõltuvalt võlgniku majanduslikust olukorrast, nõude aluseks olevatest dokumentidest, nõude vanusest jm. Kohtumenetluse alustamine toimub eraldi hinnakokkuleppe alusel.

Ülaltoodud tasumääradele lisandub kehtiv käibemaks.

Andmed võlausaldaja kohta

Aadress

Kontaktandmed

Võlgniku andmed

Aadress

Kontaktandmed

Tasumata arve andmed

%

Nõude koondsummad

Arve failid

Mobiil-ID või ID-kaart
ID-kaardiga
Mobiil-ID abil
Smart-ID
Internetipank
Seb
Swedbank
Lhv
Parooliga