Esitan võlanõude inkassosse

  • Kasutajatugi: +372 681 4402

Võlausaldaja

Andmed võlausaldaja kohta

Võlgnik

Andmed võlgniku kohta

Nõue

Andmed nõude kohta

Kinnita ja saada

Esitatud andmete kinnitamine

Hinnakiri

Inkassomenetluse alustamiseks tuleb Teil esitada andmed võlgniku ning teie kui võlausaldaja kohta, lisaks  Võlanõuet tõendavate dokumentide koopiad.

Eduka menetluse korral on tulemustasu 15% nõude põhisummalt ja 50% viivistelt. Üle 5000 EUR võlanõuetel põhisummalt 10% ja 50% viivistelt.Tulemustasudele lisandub km.

Julianus Inkasso OÜ jätab endale õiguse rakendada hinnakirjast erinevaid protsente sõltuvalt võlgniku majanduslikust olukorrast, nõude aluseks olevatest dokumentidest, nõude vanusest jm.

Inkasso- ehk võlgade sissenõudmisteenus seisneb Kliendile Võlgniku poolt tasumata arve või lepingujärgse kohustuse sissenõudmises Julianuse kaudu, sellega kaasnevas asjaajamises ning läbirääkimiste pidamises Võlgnikega maksekokkulepete saamiseks.

Dokumentide originaalid jäävad Kliendi valdusesse. Dokumentide edastamisega Julianusele kinnitab Klient originaaldokumentide olemasolu ja vastutab nende säilitamise eest.

Sissenõudmismenetluse käigus otsib Julianus Võlgnikuga kontakti, püüab saavutada Võlgnikuga kokkuleppe Võlanõude tasumiseks, avaldab võlgnevuse krediidiregistris Taust.ee ja teistes infokanalites, algatab vajadusel Võlgniku suhtes kohtumenetluse (maksekäsu kiirmenetluse, hagimenetluse, pankrotimenetluse) ja täitemenetluse.

Võlanõude edastamise ning lepingutingimuste kinnitamisega e-inkasso keskkonnas on Klient andnud nõusoleku sissenõudmistoimingute alustamiseks Julianuse poolt, esitatatud andmete alusel Kliendi kasuks. Klient kinnitab, et  edastatud Võlanõue on seaduslik, põhjendatud ja kehtiv ning kõik esitatud andmed Võlanõude ja selle aluseks olevate dokumentide kohta on tõesed ja täielikud.

Võlanõude menetlusse võtmisele eelnevalt teostab Julianus Võlanõude alusdokumentide ja Võlgniku varalise seisu analüüsi, teatades menetlustoimingute alustamisest Kliendile e-kirja teel. Julianuse poolt menetlustoimingute alustamise teate saatmisega Kliendile, loetakse Leping Poolte vahel sõlmituks.

Võlanõude menetlemine Julianuse poolt toimub lähtudes Euroopa Inkassoettevõtete Assotsiatsiooni eetikakoodeksist ning parimast väljakujunenud praktikast eesmärgiga saavutada Võlanõude tasumine Võlgniku poolt.

Tasumine

Teenuse hinnastamisel juhindub Julianus õiglase hinnastamise põhimõtetest. Tasu Võlanõude menetluse eest arvestatakse põhimõttel „Pole tulemust, pole tasu!“, mis tähendab, et võlamenetluse tasu arvestab Julianus Võlanõudelt vaid juhul, kui menetluskäik on olnud edukas ning on toimunud Võlanõude laekumine.

Julianuse teenustasu sissenõutud põhisummalt on järgmine (lisandub km):

 

Võlanõude suurus EUR

Tulemustasu määr laekunud summast

Kuni 5000

15%

Üle 5000

10%

Andmed võlausaldaja kohta

Aadress

Kontaktandmed

Võlgniku andmed

Aadress

Kontaktandmed

Tasumata arve andmed

%

Nõude koondsummad

Arve failid

Mobiil-ID või ID-kaart
ID-kaardiga
Mobiil-ID abil
Smart-ID
Internetipank
Seb
Swedbank
Lhv
Parooliga